Bash  5.0-beta2
Bash - Bourne Again shell
Bash Documentation